Spotkanie integracjne projektu "Równe sznase"

W dniu 24 listopada w Restauracji Zacisze odbyło się spotkanie integracyjne w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego ?Równe szanse?. W spotkaniu tym wzięli udział uczestnicy projektu z 2008 i 2009 roku i ich otoczenie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie oraz władze lokalne. Na wstępie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie Pani Danuta Przybył powitała wszystkich i zaznajomiła zebranych z realizacjš projektu, następnie zabrała głos Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Warszawie Pani Katarzyna Piotrowska i przedstawiła zasadnoœć i efektywnoœć realizacji projektów systemowych. Na koniec głos zabrał Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialnoœć i troskę władz Powiatu w stosunku do osób niepełnosprawnych. W dalszej częœci spotkania uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach integrujšcych, a po wspólnym posiłku odbyła się impreza taneczna ze wspólnym œpiewaniem i karaoke.

Justyna Żywiecka

Czytaj dalej

Projekt "Równe szanse" obejmuje nową grupę osób

Od dnia 1 października do końca bieżącego roku grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w wieku 15-20 lat uczestniczy w dodatkowych zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu „Równe szanse”. Zajęcia te odbywają się na terenie szkoły według indywidualnie przygotowanego harmonogramu dla każdego uczestnika. Uczniowie w listopadzie zostaną również objęci usługami doradcy zawodowego i psychologa podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla uczestników WTZ

W dniach 22-26 września grupa 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przebywała na warsztatach kompetencji społeczno-zawodowych. Odbyły się one w Europejskim Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji w miejscowości Radziejowice. Uczestnicy warsztatów uczyli się sztuki bukieciarstwa oraz decoupage (to znana od wieków sztuka ozdabiania przedmiotów wycinankami z papieru). Poza warsztatami artystycznymi uczestnicy mieli zapewnioną indywidualną i grupową rehabilitację i fizjoterapię, wspólnie spędzali wolny od zajęć czas - grillowanie, karaoke, wyprawa do warszawskiego zoo. Celem warsztatów było m.in. pozyskanie nowych umiejętności, autodiagnoza, autoprezentacja oraz podniesienie poczucia własnej wartości.

Czytaj dalej

Wyjazd szkoleniowy dla uczestników programu systemowego "Równe szanse"

W dniach 17-29 sierpnia 2009 r. grupa 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego uczestników programu systemowego ,,Równe szanse” uczestniczyło w szkoleniu „Telepracownik - szansa promocji osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Szkolenie to odbyło się w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Uczestnicy poza szkoleniem mieli zapewnioną rehabilitację medyczną i wsparcie psychologiczne. W wolnych chwilach spędzali wspólnie czas.

Czytaj dalej

Projekt "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2009 roku

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

realizuje projekt systemowy

"RÓWNE SZANSE"

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywację społeczno - zawodową, a w szczególności nabycie kluczowych kompetencji zawodowych przydatnych w pracy i rozwoju osobistym, jak również integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zwiększenie ich spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną.

Projekt „Równe szanse" skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego, w tym do 10 osób niepełnosprawnych, 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie i 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Osoby te napotykają na różnorodne problemy i bariery społeczne, do których zaliczyć można: deficyt więzi społecznych i brak należytego wsparcia ze strony rodziny naturalnej, przekładający się na brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, emocjonalnego i materialnego, niewystarczające kompetencje społeczne i deficyty w wykształceniu młodzieży niepełnosprawnej, które skutkują ograniczonymi szansami i możliwościami startu życiowego, niewystarczające kompetencje zawodowe i niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych niska samoocena samych beneficjentów ostatecznych oraz brak wiary we własne możliwości, talenty i siły co przekłada się na mniejsze osiągnięcia zawodowe i osobiste brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, w tym niska świadomość i wiedza pracodawców i społeczności lokalnej na temat problemów osób niepełnosprawnych, problemy zdrowotne, wynikające z niepełnosprawności lub zaniedbania w zakresie profilaktyki zdrowia.

Poprzez realizację projektu zamierzamy rozwiązać powyższe problemy.

"Równe szanse" - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w okresie od maja do grudnia 2009 r. realizuje projekt systemowy pn.: ?Równe szanse" współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społeczno- zawodowš.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niepracujšcych, w wieku aktywnoœci zawodowej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz rodzin i otoczenia uczestników.

Działania przewidziane w projekcie to m.in.:

 • - kurs z zakresu przystosowania osób niepełnosprawnych w systemie telepraca,
 • - rehabilitacja medyczna i wsparcie psychologiczne,
 • - warsztaty umiejętnoœci i kompetencji zawodowych połšczone ze wsparciem psychologicznym dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • - wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
 • - konferencja promujšca projekt,
 • - spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Żurominie pod numerem: 023/657 35 15 i 023/657 09 04

Mikołajkowe spotkanie integracyjne

W dniu 15.12.2008r w ?Restauracji u Rucińskich? w Żurominie odbyło się Mikołajkowe spotkanie integracyjne z udziałem uczestników projektu systemowego ?Równe Szanse?, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, wychowanków œrodowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie z opiekunami, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie wraz z wychowawcami, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie z opiekunami. Zaproszenie przyjęły również władze samorzšdowe i gminne.

Czytaj dalej

Konferencja promująca projekt

W dniach 8-9 grudnia odbyła się konferencja promujšca projekty systemowe realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu, która miała miejsce w Radziejowicach. W konferencji brali również udział przedstawiciele projektu z naszego powiatu. Głównym organizatorem konferencji była Dyrektor Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr Pani Katarzyna Piotrowska.

Czytaj dalej

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych WTZ

W ramach projektu "Równe szanse" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone zostały w dniach 21-25 listopada 2008 roku w Europejskim Centrum Rehabilitacji w Radziejowicach koło Warszawy. Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, poprzez udział w zajęciach malarskich, witrażu oraz w zajęciach z bukieciarstwa.

Rehabilitacja społeczna

Uwaga nowe wzory wniosków 2024

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

pdfZarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie z dnia 14 luty 2024 r. w sprawie: zasad ustalenia kryterium dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny320.44 KB


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, a w przypadku osoby samotnej 65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. oryginał lub fakturę PROFORMA określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup.
 3. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę(sklep) realizującego zlecenie.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. Sprzęt rehabilitacyjny: do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

pdfWniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze324.74 KB

pdfWniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny351.82 KB


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - definiowanych jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym - mogą otrzymać przede wszystkim ci niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych jest dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
 3. aktualne zaświadczenie lekarski potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, potrzebę likwidacji barier.

Dodatkowo do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć: projekt i kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach), zgodę właściciela budynku oraz dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu); Natomiast do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dodatkowo fakturę PROFORMA. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

pdfZARZĄDZENIE NR 7/2023 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 1 MARCA 2023R. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych109.08 KB

pdfZARZĄDZENIE NR 5/2024 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 14 LUTY 2024R. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych927.29 KB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych355.69 KB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych353.21 KB

pdfWNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych244.73 KB


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie w ośrodkach na terenie Polski, posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem że:

 1. złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 2. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 3. w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna wówczas gdy:

1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2. opiekun:

 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

pdfZARZĄDZENIE NR 3/2024 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 14 lutego 2024r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 2024 roku446.7 KB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym500.59 KB