Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, o przypadającym w dniach 21- 25 lutego 2011 r. ,,Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W celu otrzymania informacji dotyczącej uprawnień ofiar przestępstw, osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Sądu Rejonowego w Mławie. Dyżury wyznaczonych pracowników Sądu będą pełnione w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3, pokój nr 105 A. Ponadto informujemy, że osoby pokrzywdzone mogą skorzystać ze wsparcia w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym przy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, codziennie od godz. 8 do 16.

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że w roku 2011 firma Global Trade Industry organizuje bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych. Zapraszamy osoby po 18 roku życia, w szczególności 45 +, zamieszkałe w powiecie żuromińskim pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie: "INWESTUJĘ W SIEBIE".

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • - DORADZTWO ZAWODOWE - zajęcia indywidualne i grupowe przeprowadzone przez profesjonalnego doradcę zawodowego
  • - SZKOLENIA ZAWODOWE o wartości 2000 zł, dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji otrzymacie Państwo:

  • - na stronie www.global-industry.eu
  • - wysyłając sms-a z hasłem PROJEKT pod nr 509 613 932
  • - osobiście w biurze projektu: ul. Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: 509 613 932

Projekt "Równe szanse" w 2011 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że w roku 2011 planuje realizację projektu „Równe szanse”. Nabory wniosków składanych przez PCPR i OPS w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 POKL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaplanowała na I połowę lutego br.

Rodziny zastępcze na warsztatach w ramach projektu EFS "Równe szanse"

W dniach 26-28 listopada w ramach projektu EFS „Równe szanse” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4 rodziców wzięło udział w warsztacie kompetencji i umiejętności wychowawczych natomiast 6 dzieci objętych zostało diagnozą psychologiczną. Warsztat i diagnoza odbyły się w Wesołej pod Warszawą, a poprowadziła go Pani Teresa Jadczak-Szumiło - psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

Przygotowany program warsztatowy połączony z diagnozą dzieci miał na celu pomóc rodzicom zastępczym efektywniej radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z wychowywaniem dzieci, pozwolił też na zrozumienie wszelkich sytuacji kryzysowych i w sposób racjonalny działać w sytuacjach, kiedy ujawniają się trudne zachowania dzieci.

Zarówno warsztaty dla rodziców jak i diagnoza dzieci połączone były z zajęciami świetlicowymi z elementami socjoterapeutycznymi. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły również w zajęciach sportowo-rekreacyjnych - szczególnie upodobały sobie basen, jak również korzystały z groty solnej i siłowni.

Wspólny wyjazd i uczestnictwo w zajęciach przyczyniły się do lepszej integracji, wymiany doświadczeń, a zdobyta wiedza i przedstawiona diagnoza psychologiczna ze wskazaniami na przyszłość pomoże w podejmowaniu decyzji w sprawach wychowawczych dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych.

Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne w ramach projektu EFS

W dniu 18 listopada w restauracji „Zacisze” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie integracyjne w ramach projektu EFS „Równe szanse”.

Spotkanie adresowane było do uczestników projektu, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W imprezie wzięli udział: Starosta Żuromiński Janusz Welenc, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel PUP w Żurominie.

Po części oficjalnej, w której zabrali głos Pani Danuta Przybył – Kierownik PCPR, Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński i Pani Katarzyna Piotrowska Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego, nastąpiła część artystyczna spotkania, którą poprowadzili aktorzy z Warszawy. Spotkanie przebiegło w przyjemnej i radosnej atmosferze i pozwoliło uczestnikom projektu i ich otoczeniu na aktywną integrację społeczną.

Czytaj dalej

Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu POKL pn. „Równe szanse” w dniach 17-27 sierpnia br. zrealizowało „Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją”. W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu. Kurs adresowany był do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie to przeprowadzone było w nadmorskiej miejscowości Dziwnów w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podczas pobytu poza aktywizacją zawodową mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych proponowanych przez organizatora. Celem kursu było przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia bądź powrotu na rynek pracy oraz ukazanie aktywnych form poszukiwania pracy.

Czytaj dalej

Projekt systemowy „RÓWNE SZANSE" w roku 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

w okresie od dnia 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

realizuje projekt systemowy

„RÓWNE SZANSE"

Głównym jego celem jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywację społeczno - zawodową, jak również realizacja programu aktywności lokalnej w ramach, którego wsparciem zostaną objęci rodzice zastępczy i wychowankowie rodzin zastępczych. Projekt przewiduje też integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zwiększenie ich spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną.

W roku bieżącym w projekcie wezmą udział 23 osoby niepełnosprawne z terenu powiatu żuromińskiego, w tym 7 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie i 6 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz 3 rodziny zastępcze i 6 wychowanków.

Poprzez realizację projektu zamierzamy zmniejszyć napotykane przez beneficjentów różnorodne problemy i bariery społeczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza Państwa do udziału w III edycji projektu „Równe szanse" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program skierowany jest do osób mających ukończony 15 rok życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i przebywają na terenie powiatu mińskiego.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są kursy, spotkania i warsztaty umożliwiające zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Działania są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - numer telefonu (23) 657-35-15, bądź z koordynatorem projektu Justyną Żywiecką - numer telefonu (23) 657-09-04

Zajęcia wyrównawcze dla grupy 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Do końca grudnia będą trwały wyrównawcze zajęcia dla grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w wieku 15-20 lat realizowane w ramach projektu "Równe szanse". Dodatkowo uczniowie od dnia 23 listopada do 4 grudnia zostali objęci usługami doradcy zawodowego i psychologa podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Poniżej fotoreportaż z zajęć.

Czytaj dalej

Spotkanie integracjne projektu "Równe sznase"

W dniu 24 listopada w Restauracji Zacisze odbyło się spotkanie integracyjne w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego ?Równe szanse?. W spotkaniu tym wzięli udział uczestnicy projektu z 2008 i 2009 roku i ich otoczenie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie oraz władze lokalne. Na wstępie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie Pani Danuta Przybył powitała wszystkich i zaznajomiła zebranych z realizacjš projektu, następnie zabrała głos Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Warszawie Pani Katarzyna Piotrowska i przedstawiła zasadnoœć i efektywnoœć realizacji projektów systemowych. Na koniec głos zabrał Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialnoœć i troskę władz Powiatu w stosunku do osób niepełnosprawnych. W dalszej częœci spotkania uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach integrujšcych, a po wspólnym posiłku odbyła się impreza taneczna ze wspólnym œpiewaniem i karaoke.

Justyna Żywiecka

Czytaj dalej

Projekt "Równe szanse" obejmuje nową grupę osób

Od dnia 1 października do końca bieżącego roku grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w wieku 15-20 lat uczestniczy w dodatkowych zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu „Równe szanse”. Zajęcia te odbywają się na terenie szkoły według indywidualnie przygotowanego harmonogramu dla każdego uczestnika. Uczniowie w listopadzie zostaną również objęci usługami doradcy zawodowego i psychologa podczas zajęć indywidualnych i grupowych.