Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony indywidualnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

pdfzapytanie_ofertowe-_środki_ochrony_indywidualnej.pdf1.22 MB

pdfOdpowiedź_i_wyjasnienie.pdf (z dnia 17.09.2020r.)103.38 KB

pdfodpowiedzi_2.pdf (z dnia 18.09.2020r.)102.03 KB

pdfOdpowiedzi_3.pdf (z dnia 21.09.2020r.)110.05 KB

pdfogłoszenie_o_wyniku_zapytania_ofertowego_na_srodki.pdf163.55 KB

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

pdfzapytanie_ofertowe-_laptopy.pdf1.61 MB

pdfumowa-wzór.pdf1.63 MB

pdfOdpowiedzi_i_wyjaśnienia.pdf (z dnia 17.09.2020r.)131.77 KB

pdfogłoszenie_o_wyniku_zapytania_ofertowego_na_sprzęt_komputerowy.pdf164.68 KB

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką w ramach projektu ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

KOMUNIKAT – MODYFIKACJA Z DNIA 19.08.2020R.! ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką” w ramach realizowanego Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19’’ program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: DOPRECYZOWANIE DOPISKU NA KOPERCIE Z DATĄ OTWIERANIA KOPERT do 25 SIERPNIA 2020 r.  Poza doprecyzowaniem dopisku na kopercie modyfikacja dotyczy możliwości wysłania oferty drogą elektroniczną pkt VI.

Sposób wprowadzania modyfikacji: nowe zapisy zapisano kolorem czerwonym.

UWAGA: SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W UMOWIE – WZÓR (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) DOTYCZĄCEGO ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I DRUKARKĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

pdfzapytanie_ofertowe_komputery.pdf1.02 MB

pdfmodyfikacja_zapytania_ofertowego_-_sprzet_komputerowy.pdf1022.63 KB

pdfsprostowanie_oczywistej_omyłki_pisarskiej.pdf231.88 KB

pdfumowa.pdf1.62 MB

pdfzawiadomienie_o_unieważnieniu_zapytania_na_sprzęt_komputerowy.pdf184.02 KB

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

KOMUNIKAT – MODYFIKACJA Z DNIA 19.08.2020R.! ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej” w ramach realizowanego Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19’’ program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA: DOPRECYZOWANIE DOPISKU NA KOPERCIE Z DATĄ OTWIERANIA KOPERT do 25 SIERPNIA 2020 r. Poza doprecyzowaniem dopisku na kopercie modyfikacja dotyczy możliwości wysłania oferty drogą elektroniczną pkt VI.

Sposób wprowadzania modyfikacji: nowe zapisy zapisano kolorem czerwonym.

pdfzapytanie_ofertowe_środki_ochrony.pdf959.88 KB

pdfmodyfikacja_zapytania_ofertowego_-_środki_ochrony.pdf978.65 KB

pdfzawiadomienie_o_unieważnieniu_zapytania_na_środki_ochrony.pdf201.78 KB

  • 1
  • 2