Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką w ramach projektu ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

KOMUNIKAT – MODYFIKACJA Z DNIA 19.08.2020R.! ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką” w ramach realizowanego Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19’’ program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: DOPRECYZOWANIE DOPISKU NA KOPERCIE Z DATĄ OTWIERANIA KOPERT do 25 SIERPNIA 2020 r.  Poza doprecyzowaniem dopisku na kopercie modyfikacja dotyczy możliwości wysłania oferty drogą elektroniczną pkt VI.

Sposób wprowadzania modyfikacji: nowe zapisy zapisano kolorem czerwonym.

UWAGA: SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W UMOWIE – WZÓR (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) DOTYCZĄCEGO ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I DRUKARKĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

pdfzapytanie_ofertowe_komputery.pdf1.02 MB

pdfmodyfikacja_zapytania_ofertowego_-_sprzet_komputerowy.pdf1022.63 KB

pdfsprostowanie_oczywistej_omyłki_pisarskiej.pdf231.88 KB

pdfumowa.pdf1.62 MB

pdfzawiadomienie_o_unieważnieniu_zapytania_na_sprzęt_komputerowy.pdf184.02 KB