Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

KOMUNIKAT – MODYFIKACJA Z DNIA 19.08.2020R.! ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej” w ramach realizowanego Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19’’ program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA: DOPRECYZOWANIE DOPISKU NA KOPERCIE Z DATĄ OTWIERANIA KOPERT do 25 SIERPNIA 2020 r. Poza doprecyzowaniem dopisku na kopercie modyfikacja dotyczy możliwości wysłania oferty drogą elektroniczną pkt VI.

Sposób wprowadzania modyfikacji: nowe zapisy zapisano kolorem czerwonym.

pdfzapytanie_ofertowe_środki_ochrony.pdf959.88 KB

pdfmodyfikacja_zapytania_ofertowego_-_środki_ochrony.pdf978.65 KB

pdfzawiadomienie_o_unieważnieniu_zapytania_na_środki_ochrony.pdf201.78 KB