Wyjazd do Radziejowic w ramach projektu Równe Szanse

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach od 30 sierpnia do 8 września 2012 roku zorganizowało 10 dniowy wyjazd, w ramach którego przeprowadzono kurs komputerowy połączony z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi. W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Szkolenie odbyło się w miejscowości Radziejowice w hotelu „Afrodyta Spa” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy poza aktywizacją zawodową mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych proponowanych przez organizatora. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji zawodowych i osobowościowych, zdobycie nowych umiejętności oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia bądź powrotu na rynek pracy. W kolejnym etapie projektu planujemy przeprowadzenie warsztatów kompetencji społeczno - zawodowych dla 19 uczestników miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej .

Koordynator Projektu
Lucyna Kowalska

Czytaj dalej

Program Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W OKRESIE OD 10 WRZEŚNIA 2012R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012R.

WNIOSEK „P” - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

WNIOSEK „O” - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar A

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar B1-B4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar C

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar D

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar E

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - obszar F

Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

Załącznik nr 2a do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – obszar B1,C - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Załącznik nr 2b do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – obszar od B1 do B3 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że Powiat Żuromiński przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie adresowane są do fizycznych osób niepełnosprawnych. Dotyczą wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1. Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich lub brajlowskich,
6. Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego o napędzie elektrycznym,
8. Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
9. Obszar F- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej, poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
W programie mogą brać udział osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do - 65 roku życia) oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby uprawnione, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:
1. Obszar A – posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu,
2. Obszar B1 – posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
3. Obszar B2 i B3 – posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku,
4. Obszar B4 - posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz są w danym roku beneficjentami pomocy w ramach obszaru B1, B2 lub B3,
5. Obszar C - posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności i nie mają możliwości samodzielnego poruszania się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
6. Obszar D - posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz są użytkownikami wózka o napędzie elektrycznym,
7. Obszar E – osoby pełnoletnie posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
8. Obszar F - posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są aktywne zawodowo i mają pod swoją opieką dziecko.
We wszystkich obszarach wymagany jest udział własny wnioskodawcy (oprócz obszaru B4 i D) i wynosi on od 5% - do 25% ceny brutto zakupu.

Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. Termin składania wniosków o dofinansowanie ogłoszony zostanie na stronie internetowej oraz w siedzibie jednostki.

Bliższe informacje można uzyskać w PCPR w Żurominie pod nr tel. 23 657 35 15 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl

PCPR poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zwraca się z ponowną prośbą do wszystkich osób, które chciałyby pomóc dzieciom niemogących z różnych przyczyn mieszkać z rodzicami.
Poszukujemy osób, które przyjęłyby dziecko do swojego domu.
Wsparcie finansowych oraz poradnictwem służą wykwalifikowani pracownicy PCPR.
W najcięższych chwilach, na życiowych zakrętach wszyscy liczymy na przyjaciół.
Samotne dzieci pozbawione niezbędnego dla prawidłowego rozwoju, troski, poczucia bezpieczeństwa liczą na przyjacielski gest.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wolnego
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Pełniąc funkcję rodziny zastępczej lub prowadząc rodzinny domu dziecka można oczekiwać:
• poradnictwa rodzinnego,
• terapii rodzinnej,
• korzystania z doświadczeń z grupy wsparcia,
• bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
• wsparcia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
• pomocy materialnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
Jakie dzieci najczęściej trafiają do rodzin zastępczych ?
• dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo,
• dzieci z rodzin nadużywających narkotyków lub alkoholu,
• dzieci, których rodzice są chorzy lub weszli w konflikt z prawem,
• sieroty naturalne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
tel. 023/657-35-15

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla PCPR Żuromin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielił dla Powiatu Żuromińskiego środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 974 272,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/119/12 z dnia 30 marca 2012r. Rady Powiatu w Żuromińskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego PFRON zadań do realizacji został dokonany podział środków na poszczególne zadania w sposób następujący:

Czytaj dalej

Warsztaty dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach  8– 11 grudnia 2011 roku przeprowadziło warsztaty  grupowe połączone ze wsparciem i diagnozą psychologiczną i psychiatryczną. W zajęciach brało udział 5 rodzin zastępczych ( 7 rodziców i 9 wychowanków) objętych pieczą PCPR. Warsztaty prowadzone były w hotelu „Chopin” w Sochaczewie. Podczas czterodniowych zajęć rodzice uczestniczyli w warsztatach dotyczących kluczowych problemów w opiece zastępczej, natomiast dzieci miały zapewnione konsultacje psychologiczne i medyczne.

Podczas pracy z rodzicami zastępczymi przeprowadzone były również grupowe zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz animacje gry i  zabawy. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli możliwość korzystania m.in. z sauny, jacuzzi i siłowni.

Celem warsztatów było:

  • rozpoznanie trudności dzieci,
  • zaplanowanie kierunków pracy z dziećmi,
  • przygotowanie opinii po diagnozie dzieci,
  • wyposażenie opiekunów w szerszą wiedzę na temat rozwoju dzieci, które mają pod opieką oraz udzielenie wsparcia w opiece nad dziećmi.

Poprzez uczestnictwo w wyjazdowych warsztatach rodziny mogły się lepiej zintegrować, nabyć potrzebną wiedzę oraz wymienić zdobyte doświadczenia podczas opieki nad dziećmi.

Czytaj dalej