Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny.

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych WTZ

W ramach projektu "Równe szanse" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone zostały w dniach 21-25 listopada 2008 roku w Europejskim Centrum Rehabilitacji w Radziejowicach koło Warszawy. Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, poprzez udział w zajęciach malarskich, witrażu oraz w zajęciach z bukieciarstwa.

Rehabilitacja społeczna

Uwaga nowe wzory wniosków 2021

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

pdfZarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad ustalenia kryterium dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny355.58 KB


Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, a w przypadku osoby samotnej 65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. oryginał lub fakturę PROFORMA określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup.
 3. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę(sklep) realizującego zlecenie.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. Sprzęt rehabilitacyjny: do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

pdfWniosek o przyznanie dofinansowania ze środków pfron do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze232.82 KB

pdfWniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny245.03 KB


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - definiowanych jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym - mogą otrzymać przede wszystkim ci niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych jest dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
 3. aktualne zaświadczenie lekarski potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, potrzebę likwidacji barier.

Dodatkowo do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć: projekt i kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach), zgodę właściciela budynku oraz dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu); Natomiast do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dodatkowo fakturę PROFORMA. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

pdfZARZĄDZENIE NR 7/2021 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 26 MARCA 2021R. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych109.08 KB

pdfZARZĄDZENIE NR 6/2021 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 26 MARCA 2021R. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych1.22 MB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej275.56 KB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier transportowych, technicznych i w komunikowaniu się dla osoby niepełnosprawnej275.13 KB


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie w ośrodkach na terenie Polski, posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem że:

 1. złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 2. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 3. w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna wówczas gdy:

1. wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2. opiekun:

 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wniosek osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
 2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

pdfZARZĄDZENIE NR 4/2021 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE Z DNIA 26 marca 2021r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych802.33 KB

pdfWniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym496.79 KB

 
 
 
 

Kadra

Dyrektor: Danuta Przybył

 

Główny księgowy: Alina Lidia Kobylińska

Starszy specjalista pracy socjalnej: Elżbieta Romanowska

Starszy specjalista pracy socjalnej: Justyna Żywiecka

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Ewa Kujawa

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Marlena Budzich

Specjalista ds. administracyjnych: Monika Lorenc

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Justyna Szydłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Zuzanna Rydzyńska

Referent ds. księgowości: Ewa Tylicka

 

Koordynator do spraw dostępności
Justyna Żywiecka
tel. 23 657 09 04
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

 1. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
 2. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Spotkanie integracyjne w Konopatach

W dniu 23 paŸdziernika br. w Goœcińcu Myœliwskim w Konopatach odbyła się impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Żuromińskiego. Wzięli w niej udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żuromina, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Żuromina, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Żuromina, władze gminne, pracownicy PUP oraz osoby niepełnosprawne, które objęte sš projektem. Imprezę uœwietnił występ Cyrku ?Heca? z Lipinek koło Brodnicy. W ramach integracji uczestnicy i osoby niepełnosprawne mogli wzišć udział w pokazach cyrkowych.

Czytaj dalej

Szkolenia w Serocku

W ramach aktywnej integracji w dniach 18-30 sierpnia 2008 r. przeprowadzone zostało szkolenie „ABC przedsiębiorczości z kursem komputerowym” dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego. Szkolenie te odbyło się w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – „Exploris” w Serocku i połączone było z rehabilitacją medyczną i wsparciem psychologicznym.

Czytaj dalej