Projekt "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2009 roku

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

realizuje projekt systemowy

"RÓWNE SZANSE"

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywację społeczno - zawodową, a w szczególności nabycie kluczowych kompetencji zawodowych przydatnych w pracy i rozwoju osobistym, jak również integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zwiększenie ich spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną.

Projekt „Równe szanse" skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego, w tym do 10 osób niepełnosprawnych, 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie i 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Osoby te napotykają na różnorodne problemy i bariery społeczne, do których zaliczyć można: deficyt więzi społecznych i brak należytego wsparcia ze strony rodziny naturalnej, przekładający się na brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, emocjonalnego i materialnego, niewystarczające kompetencje społeczne i deficyty w wykształceniu młodzieży niepełnosprawnej, które skutkują ograniczonymi szansami i możliwościami startu życiowego, niewystarczające kompetencje zawodowe i niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych niska samoocena samych beneficjentów ostatecznych oraz brak wiary we własne możliwości, talenty i siły co przekłada się na mniejsze osiągnięcia zawodowe i osobiste brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, w tym niska świadomość i wiedza pracodawców i społeczności lokalnej na temat problemów osób niepełnosprawnych, problemy zdrowotne, wynikające z niepełnosprawności lub zaniedbania w zakresie profilaktyki zdrowia.

Poprzez realizację projektu zamierzamy rozwiązać powyższe problemy.