IDĄ ŚWIĘTA...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że z terenu Powiatu Żuromińskiego umieszczonych jest siedmioro dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie, Gostyninie i Płońsku. Mając na uwadze zbliżające się Święta Bożego Narodzenia chcielibyśmy każde z tych dzieci obdarować paczką świąteczną (zabawki, słodycze, książki, kosmetyki itp.). Aktualnie poza swoim domem rodzinnym przebywają 4 dziewczynki w wieku 16, 15, 13 i 8 lat i 3 chłopców w wieku 17, 16, 14 lat. Wdzięczni będziemy darczyńcom za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 15 grudnia ze Specjalistycznym Poradnictwem Rodzinnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, tel.023/657-09-04.

Uczyńmy Święta radosnymi!

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Spotkanie integracyjne

W dniu 29 listopada w restauracji „Zacisze” odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie adresowane było do uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wolontariuszy.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Żuromiński Janusz Welenc, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Po części oficjalnej, w której zabrali głos Pani Danuta Przybył – Kierownik PCPR, Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński i Pani Katarzyna Piotrowska Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego, nastąpiła część artystyczna spotkania, w której zaproszeni aktorzy zaprezentowali program artystyczny „Wyprawa do krainy baśni” oraz przedstawienie teatralne „ Legenda o smoku wawelskim”.

Spotkanie integracyjne przebiegło w przyjemnej i radosnej atmosferze (o czym świadczą dołączone zdjęcia), a uczestnikom projektu i ich otoczeniu umożliwiło aktywną integrację społeczną.

Czytaj dalej

Wycieczka integracyjno-edukacyją do Torunia dla wolontariuszy, rodzin zastępczych i ich wychowanków

W dniu 22 października Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało wycieczkę integracyjno-edukacyją do Torunia dla wolontariuszy, rodzin zastępczych i ich wychowanków. Uczestnicy korzystając z pomocy przewodnika zwiedzili m.in. gotyckie stare miasto oraz dom Mikołaja Kopernika. Następnie po wspólnym posiłku wszyscy udali się do Planetarium na seans pn.: „Wehikuł czasu”, po którym w Orbitarium można było obejrzeć wystawę interaktywną popularyzującą kosmos. Ostatnią zaplanowaną atrakcją był seans filmowy. Wycieczka została zorganizowana ramach „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone były w miejscowości Miłomłyn, w hotelu „Miłomłyn zdrój Medical & Vitality” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu podczas pobytu poza w/w warsztatami mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych (m.in. wycieczka do Grunwaldu, grill, zabawy taneczne). Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. W kolejnym etapie projektu planujemy organizację spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców zastępczych.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

Czytaj dalej

Piknik integracyjny w Konopatach

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc, Wicestarosta Pan Mieczysław Olszlegier, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pan Marek Machulski oraz Pani Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Beata Kluskiewicz oraz przedstawiciele pozostałych placówek. Wszystkich uczestników pikniku powitała Pani Danuta Przybył - Kierownik PCPR, następnie głos zabrał Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc. Po części oficjalnej i poczęstunku uczestnicy brali udział w zabawach integracyjnych również mogli podziwiać występy grupy cyrkowej i bawić się przy muzyce. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze co pozytywnie wpłynęło na aktywną integrację uczestników.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

Czytaj dalej

WARSZTATY "MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie - Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach wg. autorskiego programu „MĄDRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”. Celem zajęć będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic – dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Warsztaty będą poruszały następujące tematy: modele wychowania, komunikacja rodzic-dziecko, postawy rodzicielskie, kary i nagrody, agresja i autoagresja, konflikt małżeński, nadpobudliwość, stres, żałoba. Zajęcia, które będą odbywały się raz w tygodniu, w okresie październik – grudzień 2011 roku, poprowadzi psycholog. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub zgłoszenia telefoniczne – pod numerem telefonu (023) 657 09 04 do dnia 28 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Warsztat realizowane będzie w ramach „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Kurs z zakresu aktywnych form połączonych z autoprezentacją

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego „ Równe szanse” w dniach 17–28 sierpnia 2011r. realizuje „ Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją” dla 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Uczestnicy przebywać będą w Ośrodku Wypoczynkowym „Syrena” w Mielnie, usytuowanym blisko morza.

Spotkanie wolontariuszy

Od dziesięciu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie działa wolontariat. Przez ten czas Centrum skupiło około 70 aktywnie działających młodych osób- uczniów gimnazjum i szkół średnich. Wolontariusze od początku angażowali się w liczne działania pomocowe na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w organizowanie zbiórek żywnościowych i pieniężnych, odwiedzanie dzieci i osób starszych w żuromińskim szpitalu i w domach podopiecznych, odwiedzanie mieszkanek w DPS w Bądzynie, pomoc w nauce młodszym kolegom, jak również angażowali się w różne inicjatywy organizowane przez Centrum tj.: spotkania świąteczne i integracyjne dla niepełnosprawnych. Wolontariusze na co dzień objęci są wsparciem psychologa i koordynatora wolontariatu i uczestniczą w programie opieki nad dzieckiem i rodziną realizowanym przez PCPR. W dniu 21 czerwca grupa wolontariuszy zorganizowała spotkanie integracyjne w przypadającym Europejskim Roku Wolontariatu. Wspólne grillowanie i czynny wypoczynek w Gościńcu Myśliwskim w Konopatach pozwoliły na integrację wolontariuszy. Spotkanie to było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Przywitowskiego z Bieżunia, który udzielił finansowego wsparcia, za co serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

Program rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie złożyło wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowywane działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie. Wartość projektu wynosi 78 tys. zł. Program ten realizowany jest od kilku lat i służy podejmowaniu szeregu działań wychodząc naprzeciw problemom pojawiającym się na terenie Powiatu Żurominskiego poprzez:

  • - prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
  • - konsultacje psychologiczne dla rodzin przejawiających problemy wychowawcze (rodzice i dzieci),
  • - wsparcie prawne dla osób w kryzysie,
  • - terapie oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
  • - realizację warsztatów dla rodziców i wychowawców mających trudności wychowawcze pn. „Mądry rodzic-szczęsliwe dziecko”,
  • - realizację warsztatu profilaktycznego dla wolontariuszy pn. „Jak żyć z ludźmi”,
  • - promocję rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz integracja rodzin zastępczych.