"Równe szanse" - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w okresie od maja do grudnia 2009 r. realizuje projekt systemowy pn.: ?Równe szanse" współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społeczno- zawodowš.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niepracujšcych, w wieku aktywnoœci zawodowej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz rodzin i otoczenia uczestników.

Działania przewidziane w projekcie to m.in.:

  • - kurs z zakresu przystosowania osób niepełnosprawnych w systemie telepraca,
  • - rehabilitacja medyczna i wsparcie psychologiczne,
  • - warsztaty umiejętnoœci i kompetencji zawodowych połšczone ze wsparciem psychologicznym dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • - wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
  • - konferencja promujšca projekt,
  • - spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Żurominie pod numerem: 023/657 35 15 i 023/657 09 04