Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pcpr-zuromin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres: 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27

Data publikacji strony internetowej: 

2008-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-03-31

Informacja o zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Żywiecka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 23 657 09 04

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żuromińskim na lata 2021-2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu                       do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żuromińskim na lata 2021-2023.

Uwagi/ wnioski/ propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 20 marca 2021. do godz. 12.00 za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. faksu: nr 23 657 35 15
  3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR, I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657-35-15.

Załączniki:

  1. pdfProjekt Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żuromińskim na lata 2021-2023,410.11 KB
  2. pdfFormularz konsultacji206.54 KB