Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

 „Dziecko jest chodzącym cudem jedynym, 
wyjątkowym i niezastąpionym
 Phil Bosmans


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zwraca się z ponowną prośbą do wszystkich osób, które chciałyby pomóc dzieciom niemogącym z różnych przyczyn mieszkać z rodzicami.

Poszukujemy osób, które przyjęłyby dziecko do swojego domu. Wsparciem finansowym oraz poradnictwem służą wykwalifikowani pracownicy PCPR. W najcięższych chwilach, na życiowych zakrętach wszyscy liczymy na przyjaciół. Samotne dzieci pozbawione niezbędnego dla prawidłowego rozwoju, troski, poczucia bezpieczeństwa liczą na przyjacielski gest.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać opiekunem zastępczym?

 • Obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • Pełnia praw w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • Odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stale źródło dochodu,
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający stałą opiekę nad dzieckiem,
 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
Czego możesz oczekiwać w zamian?

 • Poradnictwa rodzinnego,
 • Terapii rodzinnej,
 • Korzystania z doświadczeń grupy wsparcia,
 • Bezpłatnego szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
 • Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
Jakie dzieci najczęściej trafiają do rodzin zastępczych? • Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Dzieci z rodzin niezaradnych wychowawczo,
 • Dzieci z rodzin nadużywających narkotyków lub alkoholu,
 • Dzieci, których rodzice są chorzy lub weszli w konflikt z prawem,
 • Sieroty naturalne,
Skontaktuj się z nami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
tel. 0-23 657 35 15

Program "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiat Żuromiński przystąpił do rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką uzyskuje Powiat Żuromiński wynosi 33 475,00 zł.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, tak aby od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie do bezpośredniej walki z koronawirusem poprzez zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, w tym: maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.076,00 zł na realizację w 2020 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

 • samodzielnie zgłaszające się,
 • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
 • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Dyrektor PCPR 
Danuta Przybył

#gaszynchallenge

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dziękuje za nominację Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz firmie REMEB. Wyzwanie przyjmujemy i do dalszej zabawy nominujemy:

 1. Hurtownię Monika w Żurominie,
 2. Eko-Dom w Żurominie,
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie,
 4. Siłownię Olimp w Żurominie.

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

pfron new

Program finansowany ze środków PFRON

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – http://sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON, link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.,

Moduł II – od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dot. roku akademickiego 2019/2020)

                 od 01.09.2020r. do 10.10.2020r. (dot. roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski do pobrania:

 Moduł I

Obszar A

pdfWniosek__A1.pdf184.59 KB

pdfWniosek__A2-3.pdf190.86 KB

pdfWniosek__A4.pdf183.27 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_A1i2.pdf158.66 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_A4.pdf135.22 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar B

pdfWniosek__B1-3-4.pdf185.79 KB

pdfWniosek__B2.pdf184.55 KB

pdfWniosek__B5.pdf184.14 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B1dysfunkcja_obu_kończyn_górnych.pdf159.59 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B1i2_dysfunkcja_narządu_wzroku.pdf175.67 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B3.pdf136.01 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_B4.pdf134.91 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar C

pdfWniosek_C1.pdf183.2 KB

pdfWniosek_C2.pdf183.99 KB

pdfWniosek_C3.pdf184.96 KB

pdfWniosek_C4.pdf186.16 KB

pdfWniosek_C5.pdf183.78 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C1.pdf149.28 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C3i4.pdf187.5 KB

pdfzaświadczenie_lekarskie_C5.pdf144.71 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Obszar D

pdfWniosek__D.pdf180.16 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

Moduł II

pdfWniosek_MII.pdf211.8 KB

pdfzaświadczenie_z_uczelni.pdf197.88 KB

pdfzaświadczenie_od_pracodawcy.pdf117 KB

pdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf131.23 KB

pdfinformacja_z_uczelni_o_ukończeniu_semestru.pdf121.93 KB

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Porady prawne będzie można m.in. uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie. http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wzu/aktualnosci/38363,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

Spotkanie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji oraz Szpitala

W dniu 29 listopada 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Policji oraz Szpitala dotyczące możliwości realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy i udzielania im wsparcia.

Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Przybył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od powitania zebranych i przedstawienia tematu wiodącego. Następnie głos zabrała Pani Jolanta Truszewska – pracownik Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie, która omówiła możliwości pracy ze sprawcami w
ramach programów korekcyjno – edukacyjnych i zachęciła wszystkich do włączenia się w realizację. Kolejno Pan Jarosław Aftyka – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mławie przedstawił sposoby oddziaływania na sprawców przemoc w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Na koniec Pani Magdalena Sawicka – radca prawny zapoznała zebranych z możliwością uzyskania pomocy w punktach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Spotkanie to miało na celu zacieśnienie współpracy i włączenie wszystkich jednostek i służb w realizację działań na rzecz sprawców przemocy i ich rodzin.