Program "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiat Żuromiński przystąpił do rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką uzyskuje Powiat Żuromiński wynosi 33 475,00 zł.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, tak aby od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone. Rodziny zastępcze otrzymają wsparcie do bezpośredniej walki z koronawirusem poprzez zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, w tym: maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.