Zajęcia wyrównawcze dla grupy 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Do końca grudnia będą trwały wyrównawcze zajęcia dla grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w wieku 15-20 lat realizowane w ramach projektu "Równe szanse". Dodatkowo uczniowie od dnia 23 listopada do 4 grudnia zostali objęci usługami doradcy zawodowego i psychologa podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Poniżej fotoreportaż z zajęć.

Czytaj dalej

Spotkanie integracjne projektu "Równe sznase"

W dniu 24 listopada w Restauracji Zacisze odbyło się spotkanie integracyjne w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego ?Równe szanse?. W spotkaniu tym wzięli udział uczestnicy projektu z 2008 i 2009 roku i ich otoczenie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie oraz władze lokalne. Na wstępie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie Pani Danuta Przybył powitała wszystkich i zaznajomiła zebranych z realizacjš projektu, następnie zabrała głos Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Warszawie Pani Katarzyna Piotrowska i przedstawiła zasadnoœć i efektywnoœć realizacji projektów systemowych. Na koniec głos zabrał Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialnoœć i troskę władz Powiatu w stosunku do osób niepełnosprawnych. W dalszej częœci spotkania uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach integrujšcych, a po wspólnym posiłku odbyła się impreza taneczna ze wspólnym œpiewaniem i karaoke.

Justyna Żywiecka

Czytaj dalej

Projekt "Równe szanse" obejmuje nową grupę osób

Od dnia 1 października do końca bieżącego roku grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w wieku 15-20 lat uczestniczy w dodatkowych zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu „Równe szanse”. Zajęcia te odbywają się na terenie szkoły według indywidualnie przygotowanego harmonogramu dla każdego uczestnika. Uczniowie w listopadzie zostaną również objęci usługami doradcy zawodowego i psychologa podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla uczestników WTZ

W dniach 22-26 września grupa 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przebywała na warsztatach kompetencji społeczno-zawodowych. Odbyły się one w Europejskim Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji w miejscowości Radziejowice. Uczestnicy warsztatów uczyli się sztuki bukieciarstwa oraz decoupage (to znana od wieków sztuka ozdabiania przedmiotów wycinankami z papieru). Poza warsztatami artystycznymi uczestnicy mieli zapewnioną indywidualną i grupową rehabilitację i fizjoterapię, wspólnie spędzali wolny od zajęć czas - grillowanie, karaoke, wyprawa do warszawskiego zoo. Celem warsztatów było m.in. pozyskanie nowych umiejętności, autodiagnoza, autoprezentacja oraz podniesienie poczucia własnej wartości.

Czytaj dalej

Wyjazd szkoleniowy dla uczestników programu systemowego "Równe szanse"

W dniach 17-29 sierpnia 2009 r. grupa 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego uczestników programu systemowego ,,Równe szanse” uczestniczyło w szkoleniu „Telepracownik - szansa promocji osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Szkolenie to odbyło się w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Uczestnicy poza szkoleniem mieli zapewnioną rehabilitację medyczną i wsparcie psychologiczne. W wolnych chwilach spędzali wspólnie czas.

Czytaj dalej

Projekt "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2009 roku

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

realizuje projekt systemowy

"RÓWNE SZANSE"

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywację społeczno - zawodową, a w szczególności nabycie kluczowych kompetencji zawodowych przydatnych w pracy i rozwoju osobistym, jak również integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zwiększenie ich spójności społecznej wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną.

Projekt „Równe szanse" skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego, w tym do 10 osób niepełnosprawnych, 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie i 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Osoby te napotykają na różnorodne problemy i bariery społeczne, do których zaliczyć można: deficyt więzi społecznych i brak należytego wsparcia ze strony rodziny naturalnej, przekładający się na brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, emocjonalnego i materialnego, niewystarczające kompetencje społeczne i deficyty w wykształceniu młodzieży niepełnosprawnej, które skutkują ograniczonymi szansami i możliwościami startu życiowego, niewystarczające kompetencje zawodowe i niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych niska samoocena samych beneficjentów ostatecznych oraz brak wiary we własne możliwości, talenty i siły co przekłada się na mniejsze osiągnięcia zawodowe i osobiste brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, w tym niska świadomość i wiedza pracodawców i społeczności lokalnej na temat problemów osób niepełnosprawnych, problemy zdrowotne, wynikające z niepełnosprawności lub zaniedbania w zakresie profilaktyki zdrowia.

Poprzez realizację projektu zamierzamy rozwiązać powyższe problemy.

"Równe szanse" - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w okresie od maja do grudnia 2009 r. realizuje projekt systemowy pn.: ?Równe szanse" współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społeczno- zawodowš.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niepracujšcych, w wieku aktywnoœci zawodowej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz rodzin i otoczenia uczestników.

Działania przewidziane w projekcie to m.in.:

  • - kurs z zakresu przystosowania osób niepełnosprawnych w systemie telepraca,
  • - rehabilitacja medyczna i wsparcie psychologiczne,
  • - warsztaty umiejętnoœci i kompetencji zawodowych połšczone ze wsparciem psychologicznym dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • - wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
  • - konferencja promujšca projekt,
  • - spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Żurominie pod numerem: 023/657 35 15 i 023/657 09 04

Mikołajkowe spotkanie integracyjne

W dniu 15.12.2008r w ?Restauracji u Rucińskich? w Żurominie odbyło się Mikołajkowe spotkanie integracyjne z udziałem uczestników projektu systemowego ?Równe Szanse?, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, wychowanków œrodowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie z opiekunami, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie wraz z wychowawcami, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie z opiekunami. Zaproszenie przyjęły również władze samorzšdowe i gminne.

Czytaj dalej

Konferencja promująca projekt

W dniach 8-9 grudnia odbyła się konferencja promujšca projekty systemowe realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu, która miała miejsce w Radziejowicach. W konferencji brali również udział przedstawiciele projektu z naszego powiatu. Głównym organizatorem konferencji była Dyrektor Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr Pani Katarzyna Piotrowska.

Czytaj dalej

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych WTZ

W ramach projektu "Równe szanse" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone zostały w dniach 21-25 listopada 2008 roku w Europejskim Centrum Rehabilitacji w Radziejowicach koło Warszawy. Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, poprzez udział w zajęciach malarskich, witrażu oraz w zajęciach z bukieciarstwa.