Piecza zastępcza

Spis treści

Instytucjonalna piecza zastępcza

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

  1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

- socjalizacyjnego
- interwencyjnego
- specjalistyczno – terapeutycznego
- typu rodzinnego

  1. Regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna
  2. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

  1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku
  3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych:

Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na terenie powiatu żuromińskiego nie istnieje żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza.