Wyjazd do teatru dla uczestników projektu "Równe szanse"

Dnia 14 listopada 2017 roku zorganizowany został w ramach projektu „Równe szanse” wyjazd do teatru Roma na spektakl „Piloci”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-202, który PCPR realizuje od września bieżącego roku. Przepiękny musical, który łączył wspaniałą grę aktorską, śpiew i muzykę z multimedialną scenografią wywołał we wszystkich niezapomniane emocje. Zetknięcie uczestników projektu ze sztuką teatralną wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczyły opinie i komentarze po zakończeniu przedstawienia.

PCPR w Żurominie

IMG 0252IMG 0253

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję tematyczną dotyczącą zatrudnienia/rynku pracy osób z niepełnosprawnościami organizowaną w ramach projektu "Równe szanse" w m-cu grudniu 2017 r. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia telefoniczne 505 511 001, 23 657 09 04, osoba do kontaktu: Nina Meler, Justyna Żywiecka, oraz przesłanie CV i propozycji programu wystąpienia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje stron do współpracy.

Koordynator projektu „Równe szanse”
Nina Meler

Informacja o diagnozie uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach realizowanego od września 2017 roku projektu pn. „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-202 przeprowadziło w dniach 18-31 października diagnozy 23 uczestników projektu.

Celem prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego diagnoz było określenie sytuacji problemowej, w której znajduje się uczestnik lub zagrożenia jej wystąpienia, ocenę potencjału rozwojowego poprzez zdefiniowanie cech osobowości osoby badanej sprzyjające osiąganiu przez nią sukcesów (mocne strony) oraz takie, które mogą stanowić problem w określonych warunkach (słabe strony), wskazanie kierunków rozwoju (tematy szkoleń, zajęć edukacyjno - rozwojowych, rodzaje działań grupowych i indywidualnych), dające osobie badanej najwięcej pozytywnych efektów i najszybciej podnoszące jej skuteczność w danym środowisku szkolnym bądź pracy. Końcowym efektem współpracy z podopiecznymi jest opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie 

20171025 095658IMG 8543IMG 8656

Projekt "Równe szanse"

 loga

PROJEKT „RÓWNE SZNASE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie realizuje projekt pn. „Równe szanse” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku aktywności zawodowej spełniający jeden z poniższych warunków:

- posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważny dokument),

- korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,

- dzieci z rodzin zastępczych oraz ich otoczenie.

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno – szkoleniowym.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 27, Żuromin

bądź telefoniczny:

23/657-09-04, 23/657-35-15

Piecza zastępcza


1. Informacje ogólne


Rodzinna piecza zastępcza

Najbardziej wskazana ze względu na zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych i zdrowotnych dziecka, jest rodzinna piecza zastępcza. To przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej dziecko znajdzie miłość, ciepło, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku pobawionemu właściwej opieki rodzicielskiej możliwość prawidłowego wychowania i optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Rodzina zastępcza:

- spokrewniona:

- utworzona przez najbliższych krewnych przyjmowanego dziecka- dziadków, pradziadków lub rodzeństwo, może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
- może w niej przebywać dowolna ilość dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 660 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;

- niezawodowa:

- utworzona przez dalszych krewnych przyjmowanego dziecka (takich jak wujostwo, kuzynostwo) lub osoby niespokrewnione z dzieckiem; może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
- może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- kandydaci muszą odbyć szkolenie;

- zawodowa:

- utworzona przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, kiedy jego powrót do rodziców biologicznych nie jest możliwy, a brak jest osób z rodziny pochodzenia, które mogłyby przejąć nad nim opiekę;
- może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
- rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł na każde dziecko;
- otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- dodatkowo przysługuje jej wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;
- kandydaci muszą odbyć szkolenie;

W rodzinach zawodowych wyróżnia się:

- zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego- utworzona przez osoby niespokrewnione z dzieckiem, przyjmująca dzieci w trybie nagłym, w celu ich zabezpieczenia, do czasu unormowania sytuacji prawnej;
- specjalistyczną- utworzona przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, pełniąca opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dzieci na podst. ustawy z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.

 1. Rodzinny dom dziecka

Utworzony dla dzieci, które nie mają bliskich osób w rodzinie mogących przejąć nad nimi opiekę, a ich pobyt w pieczy jest długotrwały, przeważnie do ukończenia przez nich 18 r.ż., a w niektórych przypadkach po uzyskaniu pełnoletniości (pozostając na prawach wychowanka)

- może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci;
- prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł na każde dziecko;
- prowadzący otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
- dodatkowo prowadzącym przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;
- kandydat na prowadzącego musi odbyć szkolenie.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
- zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne,
- zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,


Instytucjonalna piecza zastępcza

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

- socjalizacyjnego
- interwencyjnego
- specjalistyczno – terapeutycznego
- typu rodzinnego

 1. Regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna
 2. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku
 3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych:

Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na terenie powiatu żuromińskiego nie istnieje żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza.


2. Informacje dla kandydatów

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Niniejsze wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka reguluje art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Informacje dla usamodzielnianych

 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej

Warunkiem korzystania z pomocy jest przygotowanie przez usamodzielnianego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU). Program ten przygotowuje usamodzielniany z opiekunem usamodzielnienia i przedstawia go (za pośrednictwem pracownika PCPR ) do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie lub innej osobie działającej z jego upoważnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. 

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom, dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny PCPR, wychowawca, psycholog, terapeuta inny pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej lub inna osoba wskazana przez usamodzielnianego i zaakceptowana przez Dyrektora PCPR w Żurominie lub innego upoważnionego pracownika PCPR.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnienia i jego realizacja staje się podstawą do korzystania z przysługujących form pomocy. Co oznacza, że w przypadku zmiany planów ujętych w tym Programie usamodzielniany musi zgłosić je niezwłocznie właściwemu pracownikowi PCPR w celu aktualizacji i akceptacji zmian w IPU.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem PCPR dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

Komu przysługuje pomoc?

Udzielana zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczy wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności rozpoczęli proces usamodzielniania opuszczając:

- rodzinę zastępczą
- rodzinny dom dziecka
- placówkę opiekuńczo wychowawczą
- regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną

Formy pomocy:

 1. Pomoc na kontynuowanie nauki
 2. Pomoc na usamodzielnienie (pieniężna)
 3. Pomoc na zagospodarowanie (rzeczowo - pieniężna)
 4. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 6. Pomoc prawna i psychologiczna

Okres pobytu w pieczy a uprawnienia do objęcia pomocą :

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej mogą korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie, jeżeli przebywali w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Sposób przyznania pomocy:

Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowania nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli osoba usamodzielniana marnotrawi przyznane świadczenia. Pomoc ta przyznawana jest (lub udzielana) na wniosek osoby usamodzielnianej.

Kryteria odmowy przyznania pomocy:

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki zostanie przyznana
 • osoba usamodzielniana przed osiągnieciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Pomoc na kontynuowanie nauki  przyznaje się osobie usamodzielnianej w wysokości 500,00 zł miesięcznie, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • na uczelni ;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, obejmuje także okresy wakacji i ferii jeśli wchodzą one w okres roku szkolnego bądź akademickiego.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 •  kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 •  bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni jeżeli osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie o ile powiat żuromiński był miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pomoc na usamodzielnienie

Kryterium dochodowe pomocy na usamodzielnienie

Pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie:

W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat

 • wynosi nie mniej niż 3300 zł

w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 • nie mniej niż 6 600 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 300 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 650 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ( o ile Żuromin jest powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ).

Pomoc na zagospodarowanie

Kryterium dochodowe pomocy na zagospodarowanie

Przyznawana jest osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł pomoc może być przyznana w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku . Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

 • Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości:
 • nie niższej niż 1 500 zł,
 • nie niższej niż 3 000 zł w przypadku osoby usamodzielnianej legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie o ile powiat żuromiński jest miejscem osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Uwagi końcowe

 • Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej, którzy opuścili pieczę zastępczą w okresie do 31 grudnia 2011 r. - reguluje USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ - stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.  
 • Inne formy pomocy w usamodzielnianiu omówione w części III jako wspólne dla usamodzielnianych niezależnie od rodzaju miejsca dorastania.
 1. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z innych form opieki całodobowej.

Pomoc dla osób usamodzielnianych - USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) - art. 88 - 90a 

Pomoc dla usamodzielnianych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (uops) dotyczy wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuścili:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (DPS)
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DSM)
 • schronisko dla nieletnich (SN)
 • zakład poprawczy (ZP)
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (SOSW)
 • specjalny ośrodek wychowawczy (SOW)
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę (MOS)
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW).

i przebywali tam na podstawie orzeczenia sądu, przez co najmniej rok.

Usamodzielniani mogą korzystać z następujących form pomocy:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
 3. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym, w mieszkaniu chronionym
 4. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 5. pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Pomoc przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:

 • samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1 268,00 zł (634 zł kryterium x 200%)
 • w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1 028,00 zł (514 zł kryterium x 200%).

Podstawę do ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej stanowi kwota 1 722,00 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy - tj. 516,60 zł miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w:

 • gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej;
 • szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole wyższej.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana: 

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie określona jest w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnieni, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U., 2012 r., poz. 954) i wynosi :

 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 400% podstawy - 6 888,00 zł w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza:

- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

- dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i przebywała w nim przez okres powyżej trzech lat;

 • 200% podstawy - 3 444,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy - 1 722,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.
 • dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:
 • 300% podstawy - 5 166,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres powyżej trzech lat;
 • 200% podstawy - 3 444,00 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;
 • 100% podstawy 1 722,00 zł - w przypadku gdy przebywała w ww. placówkach przez okres przez okres od roku do dwóch lat.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, o której mowa wyżej.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ( o ile powiat żuromiński był miejscem zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki.)

Odmowa przyznania pomocy

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

Zawieszenie przyznania pomocy

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku gdy:

 • wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
 • nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;
 • stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje odmowa udzielenia pomocy.

Pomoc na zagospodarowanie

Wysokość pomocy 

Wysokość pomocy pieniężnej na zagospodarowanie określona jest w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ustala się jako:

 • równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy - 5 166,00 zł;
 • równowartość 300% podstawy - 5 166,00 zł - dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Przeznaczenie 

Pomoc na zagospodarowanie może być przeznaczona na: 

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
 • niezbędne urządzenia domowe;
 • pomoce naukowe;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie przyznana jest w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie jeśli powiat żuromiński jest miejscem osiedlenia się tej osoby. 

III. Inne formy pomocy i wsparcia dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej i innych form całodobowego pobytu z ustawy o pomocy społecznej, niezależne od czasu pobytu usamodzielnianego, terminu jej opuszczenia i daty osiągniecia pełnoletności

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Każdy wychowanek pieczy zastępczej, nie dysponujący własnym lokalem mieszkalnym, nie posiadający uprawnień do żadnego lokalu czyli osoba o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych może ubiegać się o przydział lokalu komunalnego z zasobów Gminy i Miasta Żuromin.

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Urząd prowadzi bazę aktualnych ogłoszeń dotyczących pracy na rynku lokalnym, w kraju i za granicą. Ponadto PUP zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Daje możliwość nieodpłatnego ukończenia kursów zawodowych, przygotowania zawodowego dorosłych. Organizuje staże, prace interwencyjne, roboty publiczne. Istnieje możliwość uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc prawna i psychologiczna

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne, działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie  oferuje wsparcie w postaci:

 • usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych,
 • usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie,
 • usług mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w rodzinie.

Porady i usługi dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia.

Porad udzielają specjaliści:
Prawnik - poniedziałek od 1130

 • Psycholog - wtorek od 1300
 • Psycholog ds. uzależnień /narkomania/ - środa od 1200

Do specjalistów można umówić się telefonicznie, bądź osobiście. Poradnictwo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800-16 00 . Telefon kontaktowy: 023/657-09-04, adres: Żuromin, ul. Lidzbarska 27

AKTYWNY SAMORZĄD 2017


pfron

PILOTAŻOWY PROGRAM 
„AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2017 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • 5.000 zł,
 • udział własny - 15%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
 • pozostałe koszty - 600 zł,
 • udział własny - 25%,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
 • dla pozostałych osób dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
 • udział własny - 10%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł z możliwością zwiększenia maksymalnie o 100%,
 • udział własny - 0%,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności - 2.000 zł,
 • udział własny - 0%.
Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
Po amputacji w zakresie:
 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
 • udział własny - 10%,
 • okres karencji 3 lata,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
 • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny - 10%,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną,
 • udział własny 15 %,
 • dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium,  przeprowadzenie  przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza wynosi :
 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do  1.000 zł,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów
w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I -   od 1 maja do 30 sierpnia 2017r.

Moduł II - od 10 marca do 30 marca 2017r. - semestr letni (2016/2017)                          

od 1 września do 10 października  2017r.- semestr zimowy (2017/2018)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl

Wnioski do pobrania:

Moduł I

Obszar A  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia183 KB

docWniosek ON podopieczny183 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 181.5 KB

docWkładka obszar A Zad. nr 277.5 KB

docxZaświadczenie lek. A1i215.15 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych30 KB

Obszar B  Zadanie 1,2

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docWkładka obszar B Zadanie  nr 1 i nr 278 KB

docZaświadczenie lek. B1i248 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar C  Zadanie 2,3 i 4

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWniosek ON podopieczny 183 KB

docWkładka obszar C Zadanie  nr 282.5 KB

docWkładka obszar C Zadanie  nr 382.5 KB

docWkładka obszar C Zadanie  nr 482.5 KB

docxZaświadczenie lek. C 3i418.16 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Obszar D 

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB

docWkładka obszar D76 KB

docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB

docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB

Moduł II

docWniosek  ON pełnoletnia 183 KB
docWkładka Moduł II97 KB
docZał. 1 do wniosku osw dochody 49 KB
docZał.2 do wniosku osw  przetw danych 30 KB
docZał.3  do wniosku osw dochody dla studentów pracujących48.5 KB
docZał. 4 do wniosku moduł II zaśw. uczelnia45.5 KB
docxOświadczenie o liczbie semestrów14.49 KB
docxZaświadczenie pracodawcy Moduł II15.82 KB